Dottorandi

XXXVIII ciclo

AZZOLA PIETRO                pietro.azzola@unibg.it

ROTA    LUCA                    luca.rota@unibg.it

BONI     PIETRO                 pietro.boni@unibg.it

GRITTI  LUCA                 luca.gritti1@unibg.it

SONZOGNI GIULIA          giulia.sonzogni@unibg.it

RODESCHINI JACOPO     jacopo.rodeschini@unibg.it

CAPELLI SERENA            serena.capelli@unibg.it

POLONI SOFIA               sofia.poloni@unibg.it

ASPERTI DAVIDE            davide.asperti@unibg.it

SONZOGNI BEATRICE     beatrice.sonzogni@unibg.it

GALLIANI ANDREA         andrea.galliani@unibg.it

PERSICO TOMMASO       tommaso.persico@unibg.it

GHISLOTTI LUCA            luca.ghislotti@unibg.it

PIAZZI   SIMONA            simona.piazzi@unibg.it

NANI     LORENZO          lorenzo.nani@unibg.it

HU         YUEQIAO          yueqiao.hu@unibg.it

XXXVII ciclo

CESANI                DAVIDE                davide.cesani@unibg.it

SANVITO             STEFANO             stefano.sanvito@unibg.it

SANTINELLI        JASMINE             jasmine.santinelli@unibg.it

POLVER                MARCO                marco.polver@unibg.it

MILESI                 MICHELE             michele.milesi@unibg.it

DANESI                LUCA                    luca.danesi@unibg.it

ABBADINI           MARCO                marco.abbadini@unibg.it

PITTURELLI         LEANDRO            leandro.pitturelli@unibg.it

ALINAGHI            ZAHRA                  zahra.alinaghi@unibg.it

AHMAD               HAROON             haroon.ahmad@unibg.it

XXXVI ciclo
XXXV ciclo